ખેડુતો પોતાની જમીનની માહિતી હવે ઘરબેઠા જોયશકે છે 

નીચેના ફોટા પર ક્લિક કરોગુજરાતી માંકોઈ પણ 
ગુજરાત ના ગામડાની માહિતી
મળી જશે 
Top