0
અહીં આપવામાં આવેલ ક્વીઝ ધોરણ -૧૦ 
ગુજરાતી વિષય ની છે 
જે સતનામ ભાઈ પટેલે બનાવેલ છે .જે એજયુંસફર માંથી લેવામાં આવેલ છે .

--બળદેવપરી


chapter--2    ડાઉનલોડ કરોક્વીઝ --1


chapter--4   ડાઉનલોડ કરો ક્વીઝ --2


chapter--16  ડાઉનલોડ કરો ક્વીઝ --3


અલંકારો        ડાઉનલોડ કરો ક્વીઝ --4 

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

 
Top