0

  1. પેહલા આ વેબસાઇટ ખોલવા અહી ક્લીક કરો.
  1. જેમ તમે ગુજરાતી ને ઇંગ્લીશ મા લખો તેમજ બૉક્સ મા લખજો.
  1. ઉદાહરણ :- કેમ છો લખવા માટે ટાઇપ કરો Kem Cho.
  1. તમે બીજી ભાષા સેલેક્ટ કરી શકો છો.

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

 
Top