સ્કૂલમાં બાળકો ને દેખાડવા જેવા ફિલ્મો
--->>૧. I Am Kalam બીજા બાળકોના દેખાડવા જેવા ફિલ્મો હવે મૂકવામાં આવશે

આ ફિલ્મ માં અબ્દુલ કલામ સાહેબ માં મંગલ પ્રવચન પરથી એક હોટેલ માં કામ કરતો કલામ બતાવેલ છે ખરેખર ખૂબ સરસ બાળકોને શિક્ષક મિત્રો આળસ કર્યા સિવાય બતાવજો મારા આતર્નાદ ને ખૂબ આનંદ થશે .

 
Top