નીચેનો વિડિઓ  જોવ એક અધિકારી શું  કરી શકે !!!!!!
કેવી ચાલે છે  દવાઓ માં  છેતરપીંડી !!!

રાજ્ય સરકાર ધારે તો  ૧૦૦૦૦૦ એક લાખ ની દવા ૬૦૦૦ માં આપી શકે જનરિક મેડીકલ ની દવા ની દુકાન ખોલી ને 
જાગો સરકાર જાગો 
આપો નહી તો કઈ નહિ લુંટવા વારા ને રોકો 
જાગો સરકાર જાગો                                 પછી વાચો નીચે નો લેખ                                       

                                  વિડિઓ ડાઉનલોડઅહીંથી થાશે
                                     

                                                         https://sites.google.com/site/snhingu1/mp3/Simple%20Present%20Tense.rar?attredirects=0&d=1
                                              ડાઉનલોડ વિડ્યો
                                         ડાઉનલોડ PDF FILE
Photo
 
Top