નીચેનો વિડિઓ  જોવ એક અધિકારી શું  કરી શકે !!!!!!
કેવી ચાલે છે  દવાઓ માં  છેતરપીંડી !!!

રાજ્ય સરકાર ધારે તો  ૧૦૦૦૦૦ એક લાખ ની દવા ૬૦૦૦ માં આપી શકે જનરિક મેડીકલ ની દવા ની દુકાન ખોલી ને 
જાગો સરકાર જાગો 
આપો નહી તો કઈ નહિ લુંટવા વારા ને રોકો 
જાગો સરકાર જાગો 


video

                                પછી વાચો નીચે નો લેખ                                       

                                  વિડિઓ ડાઉનલોડઅહીંથી થાશે
                                     

                                                         https://sites.google.com/site/snhingu1/mp3/Simple%20Present%20Tense.rar?attredirects=0&d=1
                                              ડાઉનલોડ વિડ્યો
                                         ડાઉનલોડ PDF FILE
Photo
 
Top