ઓળખો તમારા દુશ્મન ને તમારી નજરે 
આ લેખ આપને આત્મમંથન કરવા માટે મજબુર કરછે.
જો જો માત્ર  આત્મમંથન જ કરજો!!!!!

 
Top