ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Kanubhai P Parmar કહ્યું... ઑગસ્ટ 03, 2014

Sir, Std 10 na PPT MS office 2010 & 2013 ma mukel chhe tethi MS office 2003 ma khulta nathi toh tene mate saralta kari aapvaa vinanti. badha ni pase new version nathi hota. please,help us.
Sir, aap khub j saru sevakarya kari rahya chho. thanks a lot.....

KANUBHAI PARMAR કહ્યું... ઑગસ્ટ 03, 2014

Sir, Std 10 na MCQ & PPT MS office na old version ma mukva vinanti. 2010 or 2013 na version badha pase nathi hota.
Sir, aap mahan seva kari rahya chho. thanks a lot...

 
Top