અહી ક્લિક કરો.

AA PRAMANEJ TAMARU FARAJ  PAR  NU  SATHAL  J  AVSE AVU BILKU MANVU NAHI 
AA  PAR THI MATRA ANDAJ AVI SAKE SE 
GAI SUTANI MA AA PRAMNE  NAHTU THAYU
PAN APNE KOI PAN GAM NI MATDAR YADI NAM SAHIT MALE SE PDF FILE THI
 
Top