આ પરીણમ પત્રક માટે નો પ્રોગ્રામ
નેટમિત્ર ભવદીપભાઈ વાઢેરે દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે આપને કોઈ સમસ્યા હોય તો નીચેના ફોને પર સંપર્ક કરવો
m-9727069993
Std-6/7/8 (make 3 copy of this file)
click here
Std-5 click here
Std-4 click here
Std-3 click here
For Pragna Std- 1to4 & Non Pragna Std-1,2 click here

FEEDBACK

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top