આ પરીણમ પત્રક  માટે નો પ્રોગ્રામ 
નેટમિત્ર ભવદીપભાઈ વાઢેરે દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે આપને કોઈ સમસ્યા હોય તો નીચેના ફોને પર સંપર્ક કરવો 
m-9727069993
Std-6/7/8 (make 3 copy of this file) 
Std-5 click here
Std-4 click here
Std-3 click here
For Pragna Std- 1to4 & Non Pragna Std-1,2 click here
 
Top