ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ આશ્રમશાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની ભરતી કરવા અંગેનો ઠરાવ
 &
 APPLICATION FORM.
QUALIFICATION:-
 PTC or B.ED ( 12 SCIENCE is promote first)
ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ આશ્રમશાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની ભરતી કરવા અંગેનો ઠરાવ.
-->> CLICK HERE FOR GR.
-->>APPLICATION FORM
-->>CLICK HERE & DOWNLOAD
 
Top