વાલી અને વિધાર્થી નો મરો
પ્રકાશનો અને શિક્ષણની હાટડી ના ખીસા ભરો 
સાહેબો ભલે પુસ્તકો બદલો પણ ભાવ અને ભાર નું કૈક કરો 
 
Top