લોકો સાથેનો માનવતાપૂર્ણ વ્યવહાર તેને તો આનંદ આપે જ પણ

 આપણને વિશેષ આનંદ આપે 
Top