पोरबंदर सादिपनी गुरुकुलमा 

30/7/15
रमेशभाई ओजा द्वारा 
( सादिपनी AWORD 
सौराष्ट्र कच्छना 70 गुरुजनों नु 
गुरुपूर्णीमा ना शूभ दिने 
 भावपूजन करवामा आव्यु 
जेमा सदभागी थवानो मोको मने पण मल्यों 
 ----जय गुरुदेव
 
Top