રેવન્યુ તલાટીની ભરતી પરીક્ષાની પદ્ધતિ/અભ્યાસક્રમ અને કેટેગરી વાઇઝ જગ્યા તેમજ ભરતીને લગતી માહિતી  
ઓનલાઇન અરજી : ૧૬.૧૨.'૧૫ થી ૩૧.૧૨.'૧૫
 
Top