જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ થી ચૂંટણીપંચ નવું સ્માર્ટકાર્ડ જેવું કલર ચૂંટણીકાર્ડ આપવાનું ચાલુ કરે છે.આ કલર વોટર આઈ-ડી કાર્ડ માટે ઓનલાઈન પણ Apply પ્રોસેસ કરી શકો છો.જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ પછી આ નવા કાર્ડ મળશે
જૂના મતદારો જો આ કાર્ડ મેળવવા માગતા હશે તો ૩૦/- ચાર્જ રહેશે.
link--click me
 
Top