શ્રીનિવાસ રામાનુજન 
જ્ન્મ : 22 ડિસેમ્બર, 1887 
કૌશલ્ય ક્ષેત્ર : ગણિત, 
CLICK AND 
Top