વિધાન સભા ઇલેક્શન 2017 મા VVPAT મશીન કઈ રીતે કરે છે કામ..?શુ રાખવી તકેદારી..? કેવી રીતે જોડવું સંપૂર્ણ વિગતો દર્શાવતો વિડીયો
VIDEO CLICK
જો તમે એક ઇલેક્શન ઓફિસર તરીકે ની ફરજ બજાવવા માંગતા હોવ તો આ ફાઇલ બનશે ખૂબ ઉપયોગી આ પ્રેઝન્ટેશન મા તમને સમગ્ર ખ્યાલ આવી જશે તમારા વર્ક નો અને આ પ્રમાણે આગળ વધવું
CLICK ME
ઇલેક્શન દરમિયાન સૌથી અગત્ય:ના ગણાતા સ્ત્રી પુરુષના આંકડા લખવા માટેનું તૈયાર પત્રક ખૂબ ઉપયોગી
મતદાન ના કલાક દરમિયાન આપવાની ટકાવારી દર્શાવતું તૈયાર પત્રક ખુબ ઉપયોગી
તમામ સરકારી કર્મચારી માટે ખૂબ અગત્યની ફાઈલો

 
Top