આવનારી તમામ સ્પ્રધાત્મક પરિક્ષા માટે ઉપયોગી
સામાજિક વિજ્ઞાન ના તમામ એકમ નઇ કેબીસી પ્રકારની ક્વિજ અહી આપવામાં આવી છે આપેલ પાઠના નામ પર ક્લિક કરતાં આપ તેની ડાઉનલોડ લિન્ક પર જઈને ડાઉનલોડ કરી શકશો
આ ક્વિજ માત્ર કમ્પ્યુટર માજ રમી શકશો
આપેલ ક્વિજ જીપ ફાઇલ માં આપેલ છે સૌપ્રથમ એને અનજીપ કરી ને રમી શકશો
આ માટે કમ્પ્યુટર માં ફ્લૅશ પ્લેયર હોવું જરૂરી છે

આવનારી તમામ સ્પ્રધાત્મક TAT-TET-HTAT પરિક્ષા માટે ઉપયોગી

1⇛આ બ્લોગના ઈ-એજયુકેશનલ મટીરીયલ માટેનો જરૂરી સોફટવેર WINZIP  (જીપ ફાઇલને અનજીપ કરો.) જો તમારા કોમ્પ્યુટરમાં ન હોય તો ડાઉનલોડ કરો.
WINZIP DOWNLOAD 1.7MB
2⇛જો તમારા કોમ્પ્યુટરમાં MCQs QUIZ માટેનો સોફટવેર-FLASE PALYER ના હોય તો ડાઉનલોડ કરો.
FALSH PLAYER DOWNLOAD 18 MBSTD-8 Science 

Sem-1

std-8 science sem-1 ch-1
std-8 science sem-1 ch-2
std-8 science sem-1 ch-3
std-8 science sem-1 ch-4
std-8 science sem-1 ch-5
std-8 science sem-1 ch-6
std-8 science sem-1 ch-7
std-8 science sem-1 ch-8
std-8 science sem-1 ch-9

Sem-2


std-8 science sem-2 ch-1
std-8 science sem-2 ch-2
std-8 science sem-2 ch-3
std-8 science sem-2 ch-4
std-8 science sem-2 ch-5
std-8 science sem-2 ch-6
std-8 science sem-2 ch-7
std-8 science sem-2 ch-8
std-8 science sem-2 ch-9

STD-8 Samajik 

Sem-1


std-8 samajik sem-1 ch-1

Sem-2

 
Top