નોધ --આ ક્વીઝ માં ક્યાંક પાસવર્ડનો ઉપયોગ થયેલ છે .ત્યાં પાસવર્ડ  " ok  " લખજો  
અહી કુ ૨૫ જેટલી ક્વીઝ મુકવામાં આવી છે 
QUIZ--1 DOWUNLOAD  વધુ  વાચો પર ક્લિક કરો 


QUIZ--13DOWUNLOAD    KBC-૨


(9)RTI 2009
(10)Gujarat Question 
(11)Gram Sevak Exam Answer Key
(12)Gujarat na Mukhymantri ane Vikas
(13)Gujarat ni Ndi (River)
(14)RTI Act Gujarati
(16)English Tenseહજી પણ અહી વધારે  ક્વીઝ મુકવામાં આવશે જોતા રેજો 

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top