1
ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન -૨૦૧3 સંદર્ભે અહિં તૈયારીના ભાગરૂપે વેબસાઇટ મુકવામાં આવે છે. આ વેબસાઇટ વડે માર્ગદર્શન મેળવી શકાશે. 1. www.mathsisfun.com

 2. www.syvum.com

 3. www.mathpuzzle.com

 4. www.coolmath4kids.com

 5. video.nationalgeographic.com

 6. www.sciencebob.com

 7. www.neok12.com

 8. www.cut-the-knot.org

 9. www.funbrain.com

 10. www.doscience.com

 11. www.homeworkplanet.com

 12. www.sciencemaster.com

 13. www.navneet.com

 14. www.howstuffworks.com

 15. MiniScience

 16. Science Project


     ગણિત ગમ્મત ફાઈલ      

     વિજ્ઞાન પ્રયોગ ફાઈલ -૧ .
     વિજ્ઞાન પ્રયોગ ફાઈલ -૨     
      વિજ્ઞાનપ્રયોગ ફાઈલ -૩ 
     વિજ્ઞાન પ્રયોગ ફાઈલ -૪     

      વિજ્ઞાન પ્રયોગ ફાઈલ -૫
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

 
Top