0
એકમ કસોટી : ગણિત, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર એકમ કસોટી : ગણિત, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર

એકમ કસોટી : ગણિત, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કાન્હા) શિક્ષક, બ્રાન્ચ કન્યા શાળા નંબર-૨, ધંધુકા ના સહયોગથી  li...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
ધોરણ -9 ના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી નાં તમામ પાઠની ક્વીઝ SEM-1 ધોરણ -9 ના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી નાં તમામ પાઠની ક્વીઝ SEM-1

SEM-1ધોરણ -9 ના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી નાં  તમામ પાઠની ક્વીઝ CLICK ME HERE ST-9_SCI SEM_-1_CH-1 ST-9_SCI SEM_-1_CH-2 ST...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
STD-9 SEM-1 TOTAL CHAPTER ONE QUIZ STD-9 SEM-1 TOTAL CHAPTER ONE QUIZ

 TOTAL CHAPTER ONE QUIZ  CLICK HERE

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

2
CCC Registration Video CCC Registration Video

CCC Registration   ઝડપી બને તેની કેટલાક ઉપાય  AA MATE JOV NICHE NI  LINK PAR BABU BHAI  DVARA BANAVVA  MA  AVEL VIDEO CCC MA REGISTRAT...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
Quiz 3  Std.6 Sem.1  Unit 3 Quiz 3 Std.6 Sem.1 Unit 3

MITRO AHI 2 QUIZ ENGLISH NI MUKVAMA AVI SE THIS QUIZ   Created By: my net friend Gosai J...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
 
 
Top