0
આત્મવિશ્વાસ ના  સથવારે ભાગ્યને પણ બદલી શકાય આત્મવિશ્વાસ ના સથવારે ભાગ્યને પણ બદલી શકાય

જાપાનમાં એક મહાન યોદ્ધો થઇ ગયો જેનું નામ હતુ નોબુનગા. એકવખત નોબુનગાએ પોતાનાથી 10 ગણા મોટા સૈન્ય સામે લડાઇ કરવાનું નક્કિ કર્યુ. એને પોતાના ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
CCC Result declared date-09-09-2014 to19-09-2014 CCC Result declared date-09-09-2014 to19-09-2014

GTU CCC RESULT download result   Click here

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
 ST-5-12 MATE SCINCE QUIZ-1 ST-5-12 MATE SCINCE QUIZ-1

   ST-5-12 MATE   PARTHMIK ANE MADYAMIK SHALANA BALKO MATE NI SCINCE QUIZ-1 DOWNLOAD CLICK HERE

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
એકમ કસોટી : ગણિત, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર એકમ કસોટી : ગણિત, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર

એકમ કસોટી : ગણિત, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કાન્હા) શિક્ષક, બ્રાન્ચ કન્યા શાળા નંબર-૨, ધંધુકા ના સહયોગથી  li...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
ધોરણ -9 ના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી નાં તમામ પાઠની ક્વીઝ SEM-1 ધોરણ -9 ના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી નાં તમામ પાઠની ક્વીઝ SEM-1

SEM-1ધોરણ -9 ના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી નાં  તમામ પાઠની ક્વીઝ CLICK ME HERE ST-9_SCI SEM_-1_CH-1 ST-9_SCI SEM_-1_CH-2 ST...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
 
 
Top