4X4 MATHS TRICK 4X4 MATHS TRICK

4X4 MATHS TRICK અહી આપેલ  4X4   નો  જાદુઇ ચોરસ   આપેલો છે આ જાદુઇ ચોરસ ના   e  ને  આગડ-પાછડ   હલાવતા આપને નવો જાદુઇ ચોરસ  મળશે show ...

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

3X3 MATHS TRICK 3X3 MATHS TRICK

3X3 MATHS TRICK અહી આપેલ  3X3   નો જાદુઇ ચોરસ આપેલો છે આ જાદુઇ ચોરસ ના e ને આગડ-પાછડ હલાવતા આપને નવો જાદુઇ ચોરસ  મળશે show the...

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

15th August એક વાર જરૂર વાચજો. 15th August એક વાર જરૂર વાચજો.

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

મહિલા સશક્તિકરણ પખવાડિયા ની પખવાડિયા ઉજવણી-2017 મહિલા સશક્તિકરણ પખવાડિયા ની પખવાડિયા ઉજવણી-2017

મહિલા સશક્તિકરણ પખવાડિયા ની ઉજવણી આજે શ્રીમતી એન.બી.કાંબલીયા સ્કૂલ -જુનાગઢ માં કરવામાં આવી.જેમાં મારે મુખ્યવક્તા તરીકે મહિલાવિકાસ અને કારક...

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

STD-9 SCIENCE LESSON-4 TOTAL INFO STD-9 SCIENCE LESSON-4 TOTAL INFO

STD-9 LESSON-4 SCIENCE TOTAL MATERIAL  LESSON -4 PDF            →  DOWNLOAD LESSON MCQ PDF      →  DOWNLOAD LESSON -4 KBC QUIZ→  D...

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

ICT ( શિક્ષણમાં ડિજિટલાઈઝેશન ) ICT ( શિક્ષણમાં ડિજિટલાઈઝેશન )

⇒પટેલ કેળવણી મંડળ બી.એડ.કોલેજ-જુનાગઢ 160 પ્રશિક્ષણાર્થી ને આપી તાલીમ તા.31-07-2017 ICT ( શિક્ષણમાં ડિજિટલાઈઝેશન ) અને મોટીવેશનલ ( વિષય-હતો...

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

STD-9 ENGLISH KBC MCQ QUIZ STD-9 ENGLISH KBC MCQ QUIZ

NEW COURSE ⇒ STD-9 ENGLISH KBC LESSON-01 MCQ QUIZ AND PDF AFTER SOME TIME UPLOD ⇒ STD-9 ENGLISH KBC LESSON-02 MCQ QUIZ AND PDF ⇒ STD-9...

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

STD-9 ENGLISH KBC LESSON-01 MCQ QUIZ AND PDF STD-9 ENGLISH KBC LESSON-01 MCQ QUIZ AND PDF

⇒ STD-9 ENGLISH KBC LESSON-01 MCQ QUIZ  ↳ DOWNLOAD STD-9 ENGLISH KBC LESSON-02   PDF ↳ DOWNLOAD

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

STD-9 ENGLISH STD-9 ENGLISH

⇒ STD-9 ENGLISH NEW COURSE MCQ KBC QUIZ ⇒ STD-9 ENGLISH OLD COURSE MCQ KBC QUIZ ⇒ ENGLISH GRAMMER ⇒ ENGLISH VIDEO ⇒ ENGLISH PDF

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

STD-9 MATHS ALL INFO STD-9 MATHS ALL INFO

⇛ STD-9 MATHS CH-01 MCQ KBC QUIZ AND PDF ⇛ STD-9 MATHS CH-06 MCQ KBC QUIZ AND PDF ⇛ STD-9 MATHS CH-07 MCQ KBC QUIZ AND PDF ⇛ ST...

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

STD-9 MATHS CH-1 MCQ KBC QUIZ AND PDF STD-9 MATHS CH-1 MCQ KBC QUIZ AND PDF

⇛  STD-9 MATHS CH-1 PDF   ↳ DOWNLOAD ⇛  STD-9 MATHS CH-1 KBC QUIZ ↳ DOWNLOAD

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

STD-9 GUJARATI ALL PDF AND QUIZ STD-9 GUJARATI ALL PDF AND QUIZ

⇛ STD-9 GUJARATI ⇒ STD-9 GUJARATI CH-01 PDF AND KBC QUIZ AFTER SOME TIME UPLOD  ⇒ STD-9 GUJARATI CH-02 PDF AND KBC QUIZ ⇒ STD-9 ...

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
 
Top