બેઝિક ગણિત મા લ.સા.અ અને ગુ.સા.અ. PART-4 Basic maths બેઝિક ગણિત મા લ.સા.અ અને ગુ.સા.અ. PART-4 Basic maths

બેઝિક ગણિત મા લ.સા.અ અને ગુ.સા.અ. PART-4 Basic maths https://youtu.be/kcP7vWTvw7Q    

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
બુધવાર, ઑગસ્ટ 15, 2018

બેઝિક ગણિત મા લ.સા.અ અને ગુ.સા.અ. PART-3 Basic maths બેઝિક ગણિત મા લ.સા.અ અને ગુ.સા.અ. PART-3 Basic maths

 બેઝિક ગણિત મા લ.સા.અ અને ગુ.સા.અ. PART-3 Basic maths https://youtu.be/1l8HNmJbkWY   બેઝિક ગણિત મા લ.સા.અ અને ગુ.સા.અ. PART-1 -& 2 Basic...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
બુધવાર, ઑગસ્ટ 15, 2018

બેઝિક ગણિત મા લ.સા.અ અને ગુ.સા.અ. PART-2 Basic maths બેઝિક ગણિત મા લ.સા.અ અને ગુ.સા.અ. PART-2 Basic maths

બેઝિક ગણિત મા લ.સા.અ અને ગુ.સા.અ. PART-1 -& 2 Basic maths https://youtu.be/T7VC8OHVTyI https://youtu.be/VGgbzOd--5s

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
બુધવાર, ઑગસ્ટ 15, 2018

બેઝિક ગણિત મા લ.સા.અ અને ગુ.સા.અ. PART-1  Basic maths બેઝિક ગણિત મા લ.સા.અ અને ગુ.સા.અ. PART-1 Basic maths

બેઝિક ગણિત મા લ.સા.અ અને ગુ.સા.અ. PART-1  Basic maths https://youtu.be/T7VC8OHVTyI

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
બુધવાર, ઑગસ્ટ 15, 2018

ધોરણ -9 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી પાઠ-9 ઓનલાઇન અને ઓફ લાઇન કેબીસી ક્વિજ ધોરણ -9 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી પાઠ-9 ઓનલાઇન અને ઓફ લાઇન કેબીસી ક્વિજ

નીચેની ક્વિજ આપ ઓનલાઇન રમી  શકો છો અને તમારું પરિણામ પણ મેળવી શકો.ઉપરાંત આપ નિચે આપેલી ofline ક્વિજ પણ ડાઉનલોડ કરી માત્ર કમ્પુટરમાં રમી ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, ઑગસ્ટ 14, 2018

ધોરણ -9 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી પાઠ-15 ઓનલાઇન અને ઓફ લાઇન કેબીસી ક્વિજ ધોરણ -9 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી પાઠ-15 ઓનલાઇન અને ઓફ લાઇન કેબીસી ક્વિજ

નીચેની ક્વિજ આપ ઓનલાઇન રમી  શકો છો અને તમારું પરિણામ પણ મેળવી શકો.ઉપરાંત આપ નિચે આપેલી ofline ક્વિજ પણ ડાઉનલોડ કરી માત્ર કમ્પુટરમાં રમી ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, ઑગસ્ટ 14, 2018

ધોરણ -9 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી પાઠ-14 ઓનલાઇન અને ઓફ લાઇન કેબીસી ક્વિજ ધોરણ -9 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી પાઠ-14 ઓનલાઇન અને ઓફ લાઇન કેબીસી ક્વિજ

નીચેની ક્વિજ આપ ઓનલાઇન રમી  શકો છો અને તમારું પરિણામ પણ મેળવી શકો.ઉપરાંત આપ નિચે આપેલી ofline ક્વિજ પણ ડાઉનલોડ કરી માત્ર કમ્પુટરમાં રમી ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, ઑગસ્ટ 14, 2018

ધોરણ -9 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી પાઠ-13 ઓનલાઇન અને ઓફ લાઇન કેબીસી ક્વિજ ધોરણ -9 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી પાઠ-13 ઓનલાઇન અને ઓફ લાઇન કેબીસી ક્વિજ

નીચેની ક્વિજ આપ ઓનલાઇન રમી  શકો છો અને તમારું પરિણામ પણ મેળવી શકો.ઉપરાંત આપ નિચે આપેલી ofline ક્વિજ પણ ડાઉનલોડ કરી માત્ર કમ્પુટરમાં રમી ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, ઑગસ્ટ 14, 2018

ધોરણ -9 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી પાઠ-12 ઓનલાઇન અને ઓફ લાઇન કેબીસી ક્વિજ ધોરણ -9 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી પાઠ-12 ઓનલાઇન અને ઓફ લાઇન કેબીસી ક્વિજ

નીચેની ક્વિજ આપ ઓનલાઇન રમી  શકો છો અને તમારું પરિણામ પણ મેળવી શકો.ઉપરાંત આપ નિચે આપેલી ofline ક્વિજ પણ ડાઉનલોડ કરી માત્ર કમ્પુટરમાં રમી ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, ઑગસ્ટ 14, 2018

ધોરણ -9 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી પાઠ-11 ઓનલાઇન અને ઓફ લાઇન કેબીસી ક્વિજ ધોરણ -9 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી પાઠ-11 ઓનલાઇન અને ઓફ લાઇન કેબીસી ક્વિજ

નીચેની ક્વિજ આપ ઓનલાઇન રમી  શકો છો અને તમારું પરિણામ પણ મેળવી શકો.ઉપરાંત આપ નિચે આપેલી ofline ક્વિજ પણ ડાઉનલોડ કરી માત્ર કમ્પુટરમાં રમી ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, ઑગસ્ટ 14, 2018

ધોરણ -9 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી પાઠ-10 ઓનલાઇન અને ઓફ લાઇન કેબીસી ક્વિજ ધોરણ -9 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી પાઠ-10 ઓનલાઇન અને ઓફ લાઇન કેબીસી ક્વિજ

નીચેની ક્વિજ આપ ઓનલાઇન રમી  શકો છો અને તમારું પરિણામ પણ મેળવી શકો.ઉપરાંત આપ નિચે આપેલી ofline ક્વિજ પણ ડાઉનલોડ કરી માત્ર કમ્પુટરમાં રમી ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, ઑગસ્ટ 14, 2018

ધોરણ -9 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી પાઠ-8 ઓનલાઇન અને ઓફ લાઇન કેબીસી ક્વિજ ધોરણ -9 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી પાઠ-8 ઓનલાઇન અને ઓફ લાઇન કેબીસી ક્વિજ

નીચેની ક્વિજ આપ ઓનલાઇન રમી  શકો છો અને તમારું પરિણામ પણ મેળવી શકો.ઉપરાંત આપ નિચે આપેલી ofline ક્વિજ પણ ડાઉનલોડ કરી માત્ર કમ્પુટરમાં રમી ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, ઑગસ્ટ 14, 2018

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top