વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

STD 9 CH 3 PART 2 SCIENCE પરમાણું અને અણુઓ અવાજ SAROJBEN STD 9 CH 3 PART 2 SCIENCE પરમાણું અને અણુઓ અવાજ SAROJBEN

STD 9 CH 3 PART 3 SCIENCE પરમાણું અને અણુઓ અવાજ SAROJBEN  https://youtu.be/nspnYzi0JVU 

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
ગુરુવાર, ઑગસ્ટ 15, 2019

STD 9 CH 3 PART 2 SCIENCE પરમાણું અને અણુઓ અવાજ SAROJBEN STD 9 CH 3 PART 2 SCIENCE પરમાણું અને અણુઓ અવાજ SAROJBEN

STD 9 CH 3 PART 1 SCIENCE પરમાણું અને અણુઓ-અવાજ SAROJBEN   https://youtu.be/h-fgy5NNaC0 

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
ગુરુવાર, ઑગસ્ટ 15, 2019

STD 9 CH 3 PART 1 SCIENCE પરમાણું અને અણુઓ -અવાજ SAROJBEN STD 9 CH 3 PART 1 SCIENCE પરમાણું અને અણુઓ -અવાજ SAROJBEN

STD 9 CH 3 PART 1 SCIENCE પરમાણું અને અણુઓ અવાજ SAROJBEN  https://youtu.be/Cy8bFGn4DqY  

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
ગુરુવાર, ઑગસ્ટ 15, 2019

STD 9 CH 2 PART-2 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી SCIENCE અવાજ SAROJBEJ STD 9 CH 2 PART-2 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી SCIENCE અવાજ SAROJBEJ

STD 9 CH 2 PART-2 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી SCIENCE અવાજ SAROJBEJ  https://youtu.be/MrMBX7_6tqc 

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
ગુરુવાર, ઑગસ્ટ 15, 2019

STD 9 CH 2 PART-1 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી SCIENCE અવાજ SAROJBEJ STD 9 CH 2 PART-1 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી SCIENCE અવાજ SAROJBEJ

STD 9 CH 2 PART-1 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી SCIENCE અવાજ SAROJBEJ https://youtu.be/CktIhIODhHU

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
ગુરુવાર, ઑગસ્ટ 15, 2019

STD 11 PART 2 NEET BIOLOGY  અવાજ ભાવના રાઠોડ STD 11 PART 2 NEET BIOLOGY અવાજ ભાવના રાઠોડ

STD 11 PART 2 BIOLOGY NEET અવાજ ભાવના રાઠોડ  https://youtu.be/f_ebqgQNnvk 

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
બુધવાર, ઑગસ્ટ 14, 2019

STD 11 PART 1 NEET  BIOLOGY  અવાજ ભાવના રાઠોડ STD 11 PART 1 NEET BIOLOGY અવાજ ભાવના રાઠોડ

STD 11 PART 1 BIOLOGY NEET અવાજ ભાવના રાઠોડ   https://youtu.be/sLLgrk56Q0c 

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
બુધવાર, ઑગસ્ટ 14, 2019

STD 12 NEET PART 4 CH 5 CHEMITSRY RUJUTABEN STD 12 NEET PART 4 CH 5 CHEMITSRY RUJUTABEN

STD 12 NEET PART 4 CH 5 CHEMISTRY RUJUTABEN  https://youtu.be/Veo8h-fsO8s

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, ઑગસ્ટ 13, 2019

STD 12 NEET PART 3 CH 5 CHEMITSRY  RUJUTABEN STD 12 NEET PART 3 CH 5 CHEMITSRY RUJUTABEN

STD 12 NEET PART 3 CH 5 CHEMITSRY RUJUTABEN  https://youtu.be/HrIIxwTSIDs  

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, ઑગસ્ટ 13, 2019

STD 9 PART 5 સામાજિકવિજ્ઞાન SAMAJIK અવાજ પ્રીતીબેન STD 9 PART 5 સામાજિકવિજ્ઞાન SAMAJIK અવાજ પ્રીતીબેન

STD 9 PART 5 સામાજિકવિજ્ઞાન SAMAJIK અવાજ પ્રીતીબેન  https://youtu.be/wYRWS3hsQGU

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
સોમવાર, ઑગસ્ટ 12, 2019

STD-10 CH 5 PART 1 SAMAJIK ડિમ્પલબેન-(અંબાજી) STD-10 CH 5 PART 1 SAMAJIK ડિમ્પલબેન-(અંબાજી)

STD-10 CH 5 PART 1 SAMAJIK ડિમ્પલબેન-(અંબાજી)  https://youtu.be/mlI8-Wb0IDE 

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શનિવાર, ઑગસ્ટ 10, 2019

STD-10  CH 15  PART 1 SCIENCE ફાલ્ગુનીબેન STD-10 CH 15 PART 1 SCIENCE ફાલ્ગુનીબેન

STD-10 CH 15 PART 1 SCIENCE અવાજ ફાલ્ગુનીબેન (મહેસાણા)  https://youtu.be/GefP_1OnTL4

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શનિવાર, ઑગસ્ટ 10, 2019

PRERNA PUSHAP-69 મોબાઇલથી વડીલ સેવા PRERNA PUSHAP-69 મોબાઇલથી વડીલ સેવા

PRERNA PUSHAP-69 મોબાઇલથી વડીલ સેવા  https://youtu.be/56WOrVnUWgc 

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
ગુરુવાર, ઑગસ્ટ 08, 2019

STD 10 CH 15 PART 1 સામાજિક વિજ્ઞાન અવાજ કિરણબેન ધેટિયા STD 10 CH 15 PART 1 સામાજિક વિજ્ઞાન અવાજ કિરણબેન ધેટિયા

STD 10 CH 15 PART 1 સામાજિક વિજ્ઞાન અવાજ કિરણબેન ધેટિયા  https://youtu.be/tCOzfHpK_QI 

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
બુધવાર, ઑગસ્ટ 07, 2019

STD 12 CH 5  PART 1 NEET CHEMISTRY RUJUTABEN STD 12 CH 5 PART 1 NEET CHEMISTRY RUJUTABEN

STD 12 CH 5 PART 1 NEET CHEMISTRY RUJUTABEN    https://youtu.be/IgM9B4hA3ts

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
બુધવાર, ઑગસ્ટ 07, 2019

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top