અબ્રાહિમ લિંકન નો પ્રિન્સીપાલને પત્ર ( મુલ્યલક્ષી શિક્ષણ )
મિત્રો આ વીડ્યો તમામ શિક્ષકો અને આચાર્યશ્રીઓ જોવો અને શક્ય હોય
તો બાળકોને પણ બતાવવો


મારી સ્કૂલના બાળકો ઊર્જારક્ષક દલ ના ફોટા નો sideshow
માત્ર ૫ વર્ષ ૮ મહીનાની ઉમ્મરે જનરલ નોલેજમા 
કાઇ પણ પુછો,ફટાફટ જવાબ
"ગુગલ બોય "-કૌટીલ્ય (હરીયાણા)
                                       
                            ગુગલ બોય બાદ હવે ગુગલ ગર્લ-                                                 બાળકોની નજરે આપણે

                                                           

                                                 10.સ્વામી વિવેકાનન્દની શિકાગો સ્પીચ 
                                        Swami Vivekanand Film Trelaar
                                                       Leadership
                                      watch for indian ( દરેક ભારતીયોએ જરૂર જોવું )     


                                                                  RTE Anthem                                                         Vedik Hindustan
                                              શિક્ષકદિનના દિવસે આપેલુ ભાષણ-૨૦૧૩

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top