અહી કુલ 50 જેટલા સોફ્ટવેર મુકવામાં આવ્યા છે

ગુજરાતી અને અંગ્રેજી મીડ્યમ ના બાળકો માટે માં સોફ્વેર અહી મુકેલા છે જે શિક્ષક મિત્રો ને અને બાળકો ને ખુબ મદદરૂપ થશે
SOFTWEAR FOR STUDENTS

SOFTWER FOR STUDENTS STUDING IN ENGLISH AND GUJRATI MEDIUM

નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો


1--> 1 to 100 number

2--->Alphabets

3--->1 to 10 ghadiya

4--->11 to 20 ghadiya

5--->addition,subtration,division,multipliction

6--->body part

7--->cloor teaching

8--->national enfo.

9--->ચહેરા નો પર નો જાદુ

10-->clock ઘડિયાળ માં જોતા શીખો

11-->ચિત્રપોથી ભાગ-૧

12-->ચિત્રપોથી ભાગ-૨

13-->એક્સ્લમાં ચેસ રમો / PLAY CHESS

૧૪-ચિત્રપોથી ભાગ-૩

૧૫-ચિત્રપોથી ભાગ-૪

૧૬-ચિત્રપોથી ભાગ-૫

૧૭-ચિત્રપોથી ભાગ-૬

૧૮-ચિત્રપોથી ભાગ-૭

૧૯-ચિત્રપોથી ભાગ-૮

૨૦-ચિત્રપોથી ભાગ-૯

૨૧-ચિત્રપોથી ભાગ-૧૦

૨૨-ચિત્રપોથી ભાગ-૧૧

૨૩-ચિત્રપોથી ભાગ-૧૨

૨૪-ચિત્રપોથી ભાગ-૧૩

૨૫-ગણિત રંગપૂરણી ૧

૨૬-ગણિત રંગપૂરણી ૨

27=એ.બી.સી.ડી. શબ્દ અને ચિત્ર સાથે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ

28=પ્રાણીઓના નામ ચિત્ર સાથે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ

29=સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર ઓડિયોવિઝ્યુઅલ

30-ઋતુઓ, મહિનાઓ, વારના નામ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ

31=ભારતનો નકશો પઝલ સ્વરૂપે

32=નકશા દ્વારા ગુજરાતની સમજ

33]અંતર સારણી

34=ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજની ગણતરી

35=ઘન અને ઘનમૂળ

36=માપ કન્વર્ટર (જેમ કે...ઈંચને સેમીમાં ફેરવો)

37=જાદુઈ અંકની રમત

38=દરેક જિલ્લા વિશેની માહિતી

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top