મિત્રો અહી નવા માડખાં મુજબ ધોરણ 11 સાયન્સ માટે ના મુખ્ય વિષયો ની પેપર ની બ્લૂ પ્રિન્ટ અને અગત્યના પરીક્ષા લક્ષી પેપેરો વિષય પ્રમાણે નીચે આપેલા છે આપણે જરૂરિયાત ફરમાને ફ્રી માં ડાઉનલોડ કરી શકો છો 

 


ધોરણ-11 (સાયન્સ)

રસાયણવિજ્ઞાન 
અહી ક્લિક કરો
RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top