આ અંકની વિશેષતાઓ : -
સામાજિક વિ.ધોરણ - ૭ પ્રથમ સત્રનું વિષયવસ્તુ
સમાસ ની સમજ
શબ્દકોશનો ઉપયોગ
જુલાઈ માસના બનાવોની તારીખવાર નોધ
બાળ મનોવિજ્ઞાન
>> TO DOWNLOAD GyanParab August 2014 : - click here
 
Top