0

મિત્રો અહી ધોરણ 10 ( SSC SCIENCE ) 

SSC SCIENCE CH-8

 MCQ KBC QUIZ-8 ( ક્વિઝ-8)


વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ના પાઠ-8 ની

 MCQ KBC QUIZ -8 ( ક્વિઝ-8 ) 
બનાવીને  મુકેલ છે. જે  અહી આપેલ ક્વિઝમાં 50 
પ્રશ્નો આપેલા છે જેમાંથી આપ 25 પ્રશ્નો રમી શકશો 
દરેક વખતે રમતા નવા પ્રશ્નો રમી શકશો 

નીચે આપેલ ફોટા પર ક્લિક કરવાથી 

ક્વિઝ ડાઉનલોડ કરી શકો છો .


આપને ક્વિજ ગમે તો આપ  SHARE પણ કરી શકો,
 આપના બ્લોગ કે વેબસાઇટ પર પણ PASTE પણ
 કરી SHARE શકો 

ધોરણ 9 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ના SEM-1 અને 
SEM-2 ના કુલ 18 પાઠની

MCQ KBC QUIZ ( ક્વિઝ )
મૂકવામાં આવશે  જોતાં રેજોDOWNLOAD MORE QUIZ CLICK 
THIS IMAGE


TOTAL 18 LESSON QUIZ 
CLICK ME

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

 
Top