0
જ્યારે પરિણામ આવે છે ત્યારે
મોટા ભાગના વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ ટકા ગણે છે,
 ત્યારે તેમાં પર્સન્ટાઇલ રેન્ક દર્શાવાય છે, 
જેને ટકા ગણે છે,જે ખોટુ છે.
પર્સન્ટાઇલ રેન્ક એ દર્શાવે છે કે 
આ વિદ્યાર્થીનું સ્થાન અન્ય વિદ્યાર્થીના પ્રમાણમાં શું છે તેનું માપ.

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

 
Top