0
મિત્રો હાલ અત્યારે કુલ ૨૯  excel ની લીંક મુકેલ છે બાકી ની લીંક કુલ ૫૦ મુકવા માં આવશે જોતા રેજો  .જે નેટ સરફિંગ થી મળેલ છે . જે મિત્રો એ મુકેલ તેનો ખુબ ખુબ આભાર 

૧--૨૦૧૩-૧૪ ના નાણાકીય વર્ષ ના ઇન્કમટેક્ષ ની ગણતરીનો પ્રોગ્રામ

૨--૮૦% ના ૯૦% ના D.A.DIFFERENCE ની  ગણતરીનો પ્રોગ્રામ
૩--વર્ષ ની ટોટલ ઇન્કમ ગણવાનું પત્રક ( સેલેરીપત્રક )
--7-inch-ne-semi-ma-fervo
૫--life_time_calender 
૬--ગુજરાતના જીલાની અંતર સારની ગણતરીનો પ્રોગ્રામ
૭-- emi_calculator 
૮--age-calculation-calculator
  ૯-પ્રાથમિક-૬ થી ૮ ભાષાશિક્ષક માટે

 ૧૦-પ્રાથમિક-૬ થી ૮ -ગણિત/વિગ્નાન

 ૧૧ પ્રાથમિક-૬ થી ૮ -સામાજિક વિગ્નાન

 ૧૨ પ્રાથમિક-સી.પી.એડ.શિક્ષક

 ૧૩ માધ્યમિક શિક્ષક ભરતીમા -ટાટ મેરીટ

 ૧૪ માધ્યમિક આચાર્યનુ મેરીટ 

 ૧૫ એચ.ટાટ આચાર્યનુ મેરીટ 

૧૬-અન્તરસારણી પ્રોગ્રામ--Download 
૧૭ કોઈપણ બે સંખ્યા વચ્ચેની અવિભાજ્ય સંખ્યા શોધો 
૧૮-Salary slip  ૩.  ઝડપથી કોઈપણ સંખ્યાના અવયવ પાડો  
૧૯-ઉંમર શોધક કેલ્ક્યુલેટર (Age Calculation Calculator)
૨૦- life time calender
૨૧-ચિત્ર બારીકાઈથી જોઈ મગજ 
૨૨-  તમારે એક દિવસમા કેટલુ પાણી પીવુ ?માત્ર વજન એન્ટર કરો.અને જાણો
  ૨૩ દેશના કોઈપણ સ્થળનો એસ.ટી.ડી કોડ સરળતાથી શોધો
·  ૨૪ .ગ્રેજ્યુએટી ગણનયંત્ર
·  ૨૫ .વાહન - ઘર લોન વ્યાજ ગણન યંત્ર
·  ૨૬.જી.પી.એફ સ્લીપ
INCOME TAX

INCOME TAX DEPARTMENT

TAX CALCULATION 

E- FILLING TAX ONLINE  

(ITR-1 DOWNLOD ON ABOVE WEB)

NOW YOUR PAN NO 


ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

 
Top