વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...


  • ફેસબુક અથવા ઇમેઇલ દ્વારા તમે ભાગ લઈ શકો છો.
  • ભાગ લેવા માટે ખાલી ઍમા કીધુ હોઈ તેમ કરો જેમકે ફેસબુક પર પેજ લાઇક, લિંક વિસીટ કરવુ કે પછી ટ્વિટર ઉપર તેમણે ફૉલો કરો.
  • આ બધુ કરવા બદલ તમને પોઈન્ટસ મડસે. ડ્રૉ પુરો થાઈ પછી તેનો વિનર ની ઘોષના થસે.
  • જીતવા વાડા ને કીધેલ ઈનામ આપવામા આવસે.

હૂ તમને ઍક લિંક આપી રહીયો છુ, જેમા વારંવાર ડ્રૉ થાય છે. તેમા કઇ ફી નથી. તમે ગમે તેટલા ડ્રૉ મા ભાગ લઈ શકો છો.RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top