.અત્યાર સુધી વોટ્સ એપમાં કોઇ ફાઇલ મોકલી શકાતી નહોતી પણ હવે એનું પણ નિરાકરણ છે.વોટ્સ એપ ટુલ દ્વારા આપ 
 
Top