વિદ્યાસહાયક ભરતી આવી રહી છે.કુલ જગ્યાઓ ૧૦૭૯ જેમાં 
* ગણીત /વિજ્ઞાન - ૪૫૮* ભાષા -૩૩૩
* સામાજિક વિજ્ઞાન - ૨૮૬
* ઓનલાઇન ફોર્મ ભરાશે : ૨૩.૧૨.૨૦૧૫ 
* ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તા.૦૫.૦૧.૨૦૧૬
* કેટેગરીવાઇઝ જગ્યાઓ : જનરલ – 749 * SC-55 * ST–30 * SEBC– 245

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top