.અત્યાર સુધી વોટ્સ એપમાં કોઇ ફાઇલ મોકલી શકાતી નહોતી પણ હવે એનું પણ નિરાકરણ છે.વોટ્સ એપ ટુલ દ્વારા આપ 

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top