વિજ્ઞાનને લગતા સાધનો 


સ્ટેથોસ્કોપ : હદયના ધબકાર માપવા વપરાતું સાધન

ટેલિસ્કોપ : દૂરનો ગ્રહ જોવા માટેનું સાધન

એપિસ્કોપ : પરાવર્તિત ચિત્ર જોઈ શકાય તેવું સાધન

એપિડાયોસ્કોપ : પદાર્થને વિસ્તૃત બનાવી જોવા માટે વપરાતું સાધન

ગાયરોસ્કોપ : પૃથ્વીના ભ્રમણની અસર બતાવતું સાધન

FOR MORE વિજ્ઞાનને લગતા સાધનો  
CLICK HERE TO DOWNLOAD


CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top