મહાપુરુષોની જન્મ અને મૃત્યુ તારીખ

નામમાતાનું નામપિતાનું નામજન્મસ્થળ
મહારાણા પ્રતાપમહારાણી જીવંત બાઈમહારાણા ઉદયસિંહપાલીશહેરરાજસ્થાન
છત્રપતિ શિવાજીજીજાબાઈશાહજી ભોંસલેશિવનેરી કિલ્લો
રાણી લક્ષ્મીબાઈભાગીરથીબાઈમોરોપંત તાંબેવારાણસી
લોકમાન્ય ટિળકપાર્વતીબાઈગંગાધર ટિળકચિખલ ગાંવ
શ્યામજી કૃષ્ણવર્માગોમતીબાઈકરસનદાસમાંડવી
મેડમ કામાસોરાબજી પટેલમુંબઈ
સ્વામી વિવેકાનંદભુવનેશ્વરીદેવીવિશ્વનાથ દત્તસિમુલિયા
પંડિત સાતવળેકરલક્ષ્મીબાઈદામોદર પંતકોલ ગાંવ
ભગિની નિવેદિતામેરીસેમ્યુઅલ નોબલડનગાનોમ
ગાંધીજીપૂતળીબાઈકરમચંદ ગાંધીપોરબંદર
સરદારસિંહ રાણાફૂલજીબારવાભાઈકંથારિયા
મહર્ષિ અરવિંદસ્વર્ણલતાડો.કૃષ્ણધન ઘોષકલકત્તા
સરદાર પટેલલાડબાઈઝવેરભાઈનડિયાદ
બિરસા મુંડાકરમી મુંડાસુગના મુંડાઉન્નિહાતુ
વીર સાવરકરરાધાબાઈદામોદર પંતભગુર
ભાઈકાકાદ્યાભાઈસોજીત્રા
ડો.હેડગેવારરેવતીબાઈબલિરામનાગપુર
રાષ્ટ્રવીર છેલભાઈરંગબાજયકૃષ્ણ દવેવઢવાણ
ખુદીરામ બોઝલક્ષ્મીપ્રિયાત્રૈલોકનાથમોહબની ગામ
ડો.આંબેડકરભીમાબાઈરામજીઆંબડવા
સુભાષચંદ્ર બોઝપ્રભાવતીદેવીજાનકીનાથકોદાલીય ગામ
રામપ્રસાદ બિસ્મિલમુરલીધરશાહજહાનપુર
વીર ઉધમસિંહ
(શીખપંથ અંગિકાર કર્યા પછી)
નારાયણીદેવી
(હરનામકૌર)
ચૂહડરામ
(ટહેલિસંહ)
સુનામ

અશફાક ઉલ્લાખાનમજહુર નિશાબેગમશકીલ ઉલ્લાખાનશાહજહાનપુર
ડો.શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીયોગમાયાઆશુતોષ મુખર્જીકલકત્તા
લાલબહાદુર શાસ્ત્રીરામદુલારી દેવીશારદાપ્રસાદમોગલસરાઈ
ચંદ્રશેખર આઝાદજગરાનીદેવીબૈજનાથઅલીરાજપુર
શ્રી ગુરુજી (માધવરાવ)લક્ષ્મીદેવીસદાશિવરાવનાગપુર
ભગતસિંહવિદ્યાવતીકિશનસિંહબંગાગામ
બાબુ ગેનુકોંડાબાઈજ્ઞાનબા સઈદમહાળુંગે પડવળ
મદનલાલ ધીંગરાડોકટર દિત્તાઅમૃતસર
રામમનોહર લોહિયાહીરાલાલનબીરપુર
કેપ્ટન લક્ષ્મીકાંચનગોપાલન મેનનચેન્નાઈ
પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાયરામપ્યારીભગવતીપ્રસાદનગલા ચંદ્રભાણ
મહારાણા પ્રતાપ૦૯/૦૫/૧૫૪૦૨૯/૦૧/૧૫૯૭
છત્રપતિ શિવાજી૧૯/૦૨/૧૬૩૦૦૩/૦૪/૧૬૮૦
રાણી લક્ષ્મીબાઈ૧૯/૧૧/૧૮૩૫૧૮૫૭
લોકમાન્ય ટિળક૨૩/૦૭/૧૮૫૬૩૧/૦૭/૧૯૨૦
શ્યામજી કૃષ્ણવર્મા૩૦/૧૦/૧૮૫૭૩૧/૦૩/૧૯૩૧
મેડમ કામા૨૪/૦૯/૧૮૬૧૧૩/૦૮/૧૯૩૭
સ્વામી વિવેકાનંદ૧૨/૦૧/૧૮૬૩૦૪/૦૭/૧૯૦૨
પંડિત સાતવળેકર૧૯/૦૯/૧૮૬૭૩૧/૦૭/૧૯૬૮
ભગિની નિવેદિતા૨૮/૧૦/૧૮૬૭૧૩/૧૦/૧૯૧૧
ગાંધીજી૦૨/૧૦/૧૮૬૯૩૦/૦૧/૧૯૪૮
સરદારસિંહ રાણા૧૮૭૦૨૫/૦૫/૧૯૫૭
મહર્ષિ અરવિંદ૧૫/૦૮/૧૮૭૨૦૫/૧૨/૧૯૫૦
સરદાર પટેલ૩૧/૧૦/૧૮૭૫૧૫/૧૨/૧૯૫૦
બિરસા મુંડા૧૫/૧૧/૧૮૭૫૦૯/૦૬/૧૯૦૦
વીર સાવરકર૨૮/૦૫/૧૮૮૩૨૬/૦૨/૧૯૬૬
ભાઈકાકા૦૭/૦૬/૧૮૮૮૩૧/૦૩/૧૯૭૦
ડો.હેડગેવાર૦૧/૦૪/૧૮૮૯૨૧/૦૬/૧૯૪૦
રાષ્ટ્રવીર છેલભાઈ૧૬/૧૦/૧૮૮૯૧૯૫૬
ખુદીરામ બોઝ૦૩/૧૨/૧૮૮૯૧૯/૦૮/૧૯૦૮
ડો.આંબેડકર૧૪/૦૪/૧૮૯૧૦૬/૧૨/૧૯૫૬
સુભાષચંદ્ર બોઝ૨૩/૦૧/૧૮૯૭૧૮/૦૮/૧૯
રામપ્રસાદ બિસ્મિલ૧૧/૦૬/૧૮૯૭૦૯/૧૨/૧૯૨૭
વીર ઉધમસિંહ૨૬/૧૨/૧૮૯૯૩૧/૦૭/૧૯૪૦
અશફાક ઉલ્લાખાન૨૨/૧૦/૧૯૦૦૧૯/૧૨/૧૯૨૭
ડો.શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જી૦૭/૦૭/૧૯૦૧૨૩/૦૬/૧૯૫૩
લાલબહાદુર શાસ્ત્રી૦૨/૧૦/૧૯૦૪૧૦/૦૧/૧૯૬૬
ચંદ્રશેખર આઝાદ૨૩/૦૭/૧૯૦૬૨૭/૦૨/૧૯૩૧
શ્રી ગુરુજી (માધવરાવ)૧૯/૦૨/૧૯૦૬૦૫/૦૬/૧૯૭૩
ભગતસિંહ૨૮/૦૯/૧૯૦૭૨૩/૦૩/૧૯૩૧
બાબુ ગેનુ૧૯૦૮૧૨/૧૨/૧૯૩૦
મદનલાલ ધીંગરા૧૮/૦૯/૧૮૮૩૧૭/૦૮/૧૯૦૯
રામમનોહર લોહિયા૦૩/૦૩/૧૯૧૦૧૨/૧૦/૧૯૬૭
કેપ્ટન લક્ષ્મી૧૦/૧૦/૧૯૧૨
પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય૨૫/૦૯/૧૯૧૬

૧૧/૦૨/૧૯૬૮

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top