ગુજરાતી કક્કાની કરામત
  1. ક – કહે છે કલેશ ન કરો.
  2. ખ – કહે છે ખરાબ ન કરો.
  3. ગ – કહે છે ગર્વ ન કરો.
  4. ઘ – કહે છે ઘમંડ ન કરો…
  5. ચ – કહે છે ચિંતા ન કરો.
  6. છ – કહે છે છળથી દૂર રહો.
FOR MORE કક્કાની કરામત
 CLICK HERE TO DOWNLOAD

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top