ખેડુતો પોતાની જમીનની માહિતી હવે ઘરબેઠા જોયશકે છે 

નીચેના ફોટા પર ક્લિક કરોગુજરાતી માંકોઈ પણ 
ગુજરાત ના ગામડાની માહિતી
મળી જશેCLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top