ધોરણ ૫-થી ૧૦ સુધી ના બાળકો માટે વિજ્ઞાનના શિક્ષણ કાર્ય માટે                                                 ઉપયોગી વિડિઓ

                                           1-  HEART

                  3D ANIMATION OF WORKING OF HEART  

                          

                                                   2                      3D Medical Animation - Congestive Heart Failure


        

3
BRAIN                                             4-  kidany 


                  
5-HUMAN DISESTIVE SYSTEM
             
                   


                             6-How Digestion Works


                          

                  

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top