વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...

બલદેવપરી: શિક્ષકો ની બદલી માટે ની વેબસાઈટ:               શિક્ષકો ની બદલી માટે ની વેબસાઈટ ની લીંક મુકવા માં આવી છે  જેમાં શિક્ષક મિત્રો પોતાની બદલી કરવા માટે ની માહિતી જોય શકે છે એમ ...

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top