ધોરણ-૯ સેમેસ્ટર-૨ ના તમામ પાઠ ની ક્વીઝ   
આ ઉપરાત પણ હમણાજ  8 દી માં નવી તમામ પાઠ ની વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી ના ....
તમામ પાઠ ની ક્વિજ મૂકવામાં આવશે 


ST-9_SEM_-2_CH-1 & 4

ST-9_SEM_-2 CH-1

ST-9_SEM_-2 CH-2 & 3

ST-9_SEM_-2_CH-5 & 6

ST-9_SEM_-2_CH-7 & 8

ST-9_SEM_-2 _CH-9

ST-9_SEM_-2 _CH-1 to 9 TOTAL LESSON

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top