વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...


નીચેની લીંકો પર ક્લિક કરો 

શિક્ષણવિભાગ ના પરિપત્રો

નાણા વિભાગ ના ઠરાવો 


૨. પગાર મોધવારી માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો 
ગુજરાત સરકાર ના જી.આર જોવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો 


RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top