નીચેની લીંકો પર ક્લિક કરો 

શિક્ષણવિભાગ ના પરિપત્રો

નાણા વિભાગ ના ઠરાવો 


૨. પગાર મોધવારી માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો 
ગુજરાત સરકાર ના જી.આર જોવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો 


RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top