ગણ ના નિયમો ની સાબિતી વેણ આકૃતિ દ્વારા geogebra સૉફ્ટવેરથી
આપ અહી આપેલા ગણ ના સિમ્બોલ પર  ક્લિક કરતાં આપને વેન આકૃતિમાં જોય શકો છો .
પ્રથમ U , ત્યારબાદ ф A ,B, C અને બીજા સિમ્બોલ પર ક્લિક કરો 


CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top