કેટલાક મિત્રો મને વારંવાર રજા અંગે પૂછી રહ્યા હતા કે કઈ રજા ક્યારે મળે અને ક્યારે નાં મળે???? રજા અંગેની સામાન્ય સમજ કઇક આ પ્રકારની છે......( કેજ્યુઅલ રજા વધુમાં વધુ કેટલી મંજુર કરી શકાય તેનો આધાર જે તે મંજુર કરનાર સત્તા અધિકારી પર નિર્ભર છે.)


                                          

                                        
                     

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top