વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...


STD 6 ,7,8-ALL SUB.MODEL PAPERS
STD 6 ALL SUB.MODEL PAPERS
Download
CLICK HERE...

STD 7 ALL SUB.MODEL PAPERS
Download
CLICK HERE.
STD 8 ALL SUB.MODEL PAPERS
GUJARATI DOWNLOAD
ENGLISH DOWNLOAD
SOCIAL SCIENCE DOWNLOAD
SCIENCE & TECHNOLOGY DOWNLOAD
MATHS DOWNLOAD
USEFUL MATERIALS FOR PRIMARY SCHOOLS EXAM( SANKALIT..)
(BY DIPAK PANCHAL)
RACHANATMAK MULYANKAN HETU SECOND SEM.STD 6
DOWNLOAD
RACHANATMAK MULYANKAN HETU SECOND SEM.STD 7
DOWNLOAD
RACHANATMAK MULYANKAN HETU SECOND SEM.STD 8
DOWNLOAD
STD.3 TO 5 XAMTA O SECOND SEM
DOWNLOAD
SCE PARINAM PATRAK 6 TO 8
DOWNLOAD
MULYANKAN MALKHU
DOWNLOAD 


STD-07 PAPER

STD-7SEM 2 UNIT 1 ENGLISH.PDF PAPER
STD-7SEM 2 UNIT 2 ENGLISH.PDF PAPER
STD-7SEM 2 UNIT 3 ENGLISH.PDF PAPER
STD-7SEM 2 UNIT 4 ENGLISH.PDF PAPER
STD-7SEM 2 UNIT 5 ENGLISH.PDF PAPER
STD-7SEM 2 UNIT- 1 TO 5 ENGLISH.PDF PAPER
ENGLISH STD-7 SEM-2 UNIT-5 QUIZ
ENGLISH STD-7 SEM-2 UNIT 1 QUIZ
ENGLISH STD-7 SEM-2 UNIT-3 QUIZ
ENGLISH STD-7 SEM-2 UNIT-4 QUIZ
ENGLISH STD-7 SEM-2 UNIT-2 QUIZ
ENGLISH STD- 7 SEM-2 UNIT 1 TO 5 QUIZ

STD-12 

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top