ચૂંટણીમાં ઉપયોગી ૮-ફોટા રૂપે સાહિત્ય ,5-વિડિઓ  અને 5-પીપીટી 
અહી મુકવામાં આવેલ  છે 
CHUTANI MAUPYOGI VIDEO ANE ANZYA SAHITYA  
AHI MUKVAMA AVEL SE


ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરોVIDEO-2


ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો  VIDEO-3


ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરોVIDEO-4


 વધારે જોવા માટે નીચે ક્લિક કરોડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો VIDEO-5PPTThis is a known and a very useful property of inscribed angles that they measure half the central angle subtended by the same arc, or, which is the same, by the same chord. When a chord is a diameter, the central angles measures _________ 
right angles and the corresponding inscribed angles are all  _________ 
. The applet above specifically demonstrates this fact, which is sufficiently important to warrant an independent proof. (The statement is often referred to as Thales' theorem.)
Let P be a point on a circle with diameter AB and center O. So that OA = OB = OP, as three radii of the same circle. This makes triangles AOP and BOP _________ 
. In each, the base angles are equal and their sum equals the opposite exterior angle:
 ∠OAP + ∠APO = ∠ _________  and also
∠OBP + ∠BPO = ∠ _________  .
But since ∠OAP = ∠ _________ 
and ∠OBP = ∠BPO, we further have
 2∠APO = ∠ _________  and also
2∠BPO = ∠ _________  .
Adding the two up
 2∠ _________  + 2∠BPO = ∠AOP + ∠ _________  = 180°.
In other words,
 ∠APB = ∠ _________  + ∠BPO = 90°.

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top