25-૧૦૮ અંકનું ધાર્મિક મહત્વ 

*માળાની અંદર 108 મણકા હોય છે.ઉપનિષદોની સંખ્યા પણ 108 છે.

**બ્રહ્માના 9 અને આદિત્યના 12 આ રીતેતેમનો ગુણાકાર 108 થાય છે.

**જૈન મતાનુસાર અક્ષ માળામાં 108 મણકા રાખવાનું વિધાન છે. આ વિધાન ગુણો પર આધારિત છે.

**આપણા ધર્મની અંદર 108ની સંખ્યાને મહત્વપુર્ણ માનવામાં આવે છે.

ઈશ્વરના નામનો જપ, મંત્ર જપ, પૂજા સ્થળ કે આરાધ્યની પરિક્રમા, દાન વગેરેમાં આ ગણનાને મહત્વ આપવામાં આવે છે. જપમાળામાં એટલા માટે 108 મણકાઓ હોય છે. ઉપનિષદોની સંખ્યા પણ 108 છે. 

READ MORE ૧૦૮ અંકનું ધાર્મિક મહત્વ 

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top