(નવા સુધારા સાથે ૨૦૧૩)
NEW_PARINAM_STD 8 2013

SCE ગાઈડલાઈન

SCE માટેના ફોન્ટ 

ધોરણ ૧ તમામ પત્રકો નું સોફ્ટવેર 

ધોરણ ૨ તમામ પત્રકો નું સોફ્ટવેર

ધોરણ ૩તમામ પત્રકો નું સોફ્ટવેર

ધોરણ ૪ તમામ પત્રકો નું સોફ્ટવેર

ધોરણ ૫ તમામ પત્રકો નું સોફ્ટવેર

ધોરણ ૬ થી ૮  તમામ પત્રકો નું સોફ્ટવેર


ઉપરોક્ત તમામ ધોરણના પત્રકો ફોન્ટ અને

ગાઈડલાઈન સાથે ડાઉનલોડ કરવા

અહી ક્લિક કરો.
શાળાકીય સતત સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન માટેનું સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરવા  નીચેની લીંક પર કરો.

૧. SCE  પત્રક PDF                  
 VIEW                

૨. પરિણામ પત્રક ધોરણ ૧ થી ૫  
 VIEW              

૩. શાળાકીય સર્વગ્રાહી મુલ્યાંકન ૧ થી ૫ 
 VIEW              

૪. શાળાકીય સર્વગ્રાહી મુલ્યાંકન ૧ થી ૫ 
VIEW                

૫. શાળાકીય સર્વગ્રાહી મુલ્યાંકન ૬ થી ૮  
 VIEW               

૬. શાળાકીય સર્વગ્રાહી મુલ્યાંકન ૬ થી ૮  
 VIEW              

PROGRAM 
CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top