વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

 1. જીવનશિક્ષણ જૂલાઈ -2014
 2. જીવનશિક્ષણ જૂન -2014
 3. જીવનશિક્ષણ માર્ચ- 2014
 4. જીવનશિક્ષણ ફેબ્રુઆરી- 2014 
 5. જીવનશિક્ષણ જાન્‍યુઆરી- 2014
 6. જીવનશિક્ષણ- નવેમ્‍બર ર૦૧૩
 7. જીવનશિક્ષણ- ઓકટોબર ર૦૧૩
 8. જીવનશિક્ષણ- સપ્‍ટેમ્બર ર૦૧૩
 9. જીવનશિક્ષણ- જુલાઈ ર૦૧૩
 10. જૂન -- જીવન શિક્ષણ-2013
 11. જાન્‍યુઆરી, ફેબ્રૂઆરી અને માર્ચ -- જીવન શિક્ષણ-2013
 12. ડિસેમ્‍બર -- જીવન શિક્ષણ-2012
 13. Research_Paper_Writing_Module

   RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

    
   Top