ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન -2015 સંદર્ભે અહિં તૈયારીના ભાગરૂપે વેબસાઇટ મુકવામાં આવે છે. આ વેબસાઇટ વડે માર્ગદર્શન મેળવી શકાશે. 1. www.mathsisfun.com

 2. www.syvum.com

 3. www.mathpuzzle.com

 4. www.coolmath4kids.com

 5. video.nationalgeographic.com

 6. www.sciencebob.com

 7. www.neok12.com

 8. www.cut-the-knot.org

 9. www.funbrain.com

 10. www.doscience.com

 11. www.homeworkplanet.com

 12. www.sciencemaster.com

 13. www.navneet.com

 14. www.howstuffworks.com

 15. MiniScience

 16. Science Project
 1. AIR EXPERIMENTS :
 2. ENGLISH - BOYLE'S BALLOON - 07 JULY 2009 - (1 MIN 13 SEC)
 3. GUJARATI - THREAD LOOP - AUGUST 2011 - (1 MIN 06 SEC)
 4. GUJARATI - CD HOVERCRAFT - AUGUST 2011 - (2 MIN 12 SEC)
 5. GUJARATI - PULL PLUNGER - AUGUST 2011 - (1 MIN 38 SEC)
 6. GUJARATI - BALL IN AIR - AUGUST 2011 - (0 MIN 48 SEC)
 7. GUJARATI - BOTTLE JET - AUGUST 2011 - (59 SEC)
 8. GUJARATI - CANDLE FUN - AUGUST 2011 - (1 MIN 31 SEC)
 9. GUJARATI - PRESSURE MAGIC - AUGUST 2011 - (2 MIN 21 SEC)
 10. GUJARATI - SIMPLE ROCKET - 12 NOV 2011 - (2 MIN 09 SEC)
 11. GUJARATI - JET CAR - AUGUST 2011 - (1 MIN 01 SEC)
 12. GUJARATI - BOTTLE BLAST - AUGUST 2011 - (1 MIN 19 SEC)
 13. GUJARATI - BALLOON ROCKET - AUGUST 2011 - (1 MIN 15 SEC)
 14. GUJARATI - FAN CAR - AUGUST 2011 - (2 MIN 0 SEC)
 15. GUJARATI - BLOW AND FLOAT - AUGUST 2011 - (1 MIN 45 SEC)
 16. GUJARATI - POKE A BALLOON - 20 FEB 2013 - (1 MIN 46 SEC)
 17. GUJARATI - UP-DOWN DOLL - 21 FEB 2013 - (1 MIN 46 SEC)
 18. GUJARATI - BERNOULLI BAG - 27 FEB 2013 - (1 MIN 09 SEC)
 19. GUJARATI - BERNOULLI CONE - 27 FEB 2013 - (1 MIN 22 SEC)

 20. BALANCING TOYS :

 21. GUJARATI - BALANCING NAILS - 01 APRIL 2011 - (55 SEC)
 22. GUJARATI - FLOATING FORKS - AUGUST 2011 - (1 MIN)
 23. GUJARATI - WOW!! BALANCE - AUGUST 2011 - (41 SEC)
 24. GUJARATI - BALANCING BALLERINA - AUGUST 2011 - (1 MIN 29 SEC)
 25. GUJARATI - BALANCING NAILS - AUGUST 2011 - (1 MIN)
 26. GUJARATI - TILT BALANCE - AUGUST 2011 - (2 MIN 25 SEC)
 27. GUJARATI - BALANCING BICYCLE - 13 NOV 2011 - (1 MIN 29 SEC)
 28. CHEMISTRY EXPERIMENTS :
 29. GUJARATI - FIRELESS FLAME - AUGUST 2011 - (1 MIN 06 SEC)
 30. GUJARATI - FIRE WITHOUT MATCHES - AUGUST 2011 - (53 SEC)
 31. GUJARATI - GLOW WITHOUT FLAME - AUGUST 2011 - (1 MIN 28 SEC)
 32. GUJARATI - SILVER TREE - AUGUST 2011 - (1 MIN 15 SEC)
 33. GUJARATI - FLYING COLOR - AUGUST 2011 - (1 MIN 49 SEC)
 34. GUJARATI - WRITING WITH WATER - AUGUST 2011 - (1 MIN 21 SEC)
 35. GUJARATI - YEN FOR YELLOW - AUGUST 2011 - (1 MIN 18 SEC)
 36. GUJARATI - SWEET FIRE - AUGUST 2011 - (45 SEC)
 37. GUJARATI - CUT POTATO TURNS BROWN - AUGUST 2011 - (57 SECONDS)
 38. GUJARATI - WATER ABSORBENT POLYMER - 21 FEB 2013 - (1 MIN 04 SEC)
 39. GUJARATI - SYNTHETIC BOUNCY BALL - 21 FEB 2013 - (1 MIN 38 SEC)
 40. GUJARATI - SYNTHETIC JELLY - 21 FEB 2013 - (1 MIN 57 SEC)
 41. ELECTRICITY EXPERIMENTS :
 42. GUJARATI - ALUMINUM CAN MOTOR - AUGUST 2011 - (55 SEC)
 43. GUJARATI - SIMPLE MOTOR - AUGUST 2011 - (52 SEC)
 44. GUJARATI - D. C. MOTOR - AUGUST 2011 - (3 MIN 25 SEC)
 45. GUJARATI - CRANK GENERATOR - AUGUST 2011 - (2 MIN 48 SEC)
 46. GUJARATI - MOTOR GENERATOR - AUGUST 2011 - (1 MIN 43 SEC)
 47. GUJARATI - ECSTATIC STATIC - AUGUST 2011 - (1 MIN 08 SEC)
 48. GUJARATI - GENERATOR FROM MOTOR - AUGUST 2011 - (2 MIN)
 49. GUJARATI - SYRINGE GENERATOR - AUGUST 2011 - (1 MIN 42 SEC)
 50. GUJARATI - WIND GENERATOR - AUGUST 2011 - (3 MIN 17 SEC)
 51. GUJARATI - HOMO POLAR MOTOR - 12 NOV 2011 - (1 MIN 0 SEC)
 52. GUJARATI - LIGHT HOUSE - 12 NOV 2011 - (2 MIN 05 SEC)
 53. GUJARATI - STATIC STRAW - AUGUST 2011 - (1 MIN 12 SEC)
 54. GUJARATI - SPOOL GENERATOR - AUGUST 2011 - (2 MIN 18 SEC)
 55. GUJARATI - LIGHT A L.E.D. - AUGUST 2011 - (1 MIN 09 SEC)
 56. GUJARATI - PAPER STATIC - AUGUST 2011 - (1 MIN 29 SEC)
 57. GUJARATI - MULTIPLE GENERATOR - AUGUST 2011 - (2 MIN 49 SEC)
 58. GUJARATI - NO-MAGNET MOTOR - AUGUST 2011 - (2 MIN 55 SEC)
 59. GUJARATI - MAGNIFICENT MOTOR - AUGUST 2011 - (2 MIN 01 SEC)
 60. GUJARATI - SOLAR TOY CAR - 12 NOV 2011 - (1 MIN 04 SEC)
 61. FRICTION EXPERIMENTS :
 62. GUJARATI - WOODPECKER - AUGUST 2011 - (1 MIN 36 SEC)
 63. GUJARATI - SHIMMERING BIRD - 13 NOV 2011 - (1 MIN 55 SEC)
 64. GUJARATI - SHIMMERING MATCHBOX - AUGUST 2011 - (1 MIN 06 SEC)
 65. GUJARATI - CLIMBING BUTTERFLY - AUGUST 2011 - (2 MIN)
 66. GUJARATI - MATCH BOX TRAIN - AUGUST 2011 - (1.4 MIN)
 67. GUJARATI - CLIMBING MAN - AUGUST 2011 - (1 MIN 38 SEC)
 68. GUJARATI - GO, NO-GO MATCHBOX - AUGUST 2011 - (1 MIN 50 SEC)
 69. GUJARATI - LIFT RICE - AUGUST 2011 - (1 MIN 29 SEC)
 70. GUJARATI - SHIMMERING FISH - AUGUST 2011 - (1 MIN 36 SEC)
 71. GUJARATI - MOVING MONKEYS - AUGUST 2011 - (1 MIN 42 SEC)
 72. HEAT EXPERIMENTS :
 73. GUJARATI - CONVECTION CURRENTS - AUGUST 2011 - (1 MIN 25 SEC)
 74. GUJARATI - EXPANSION OF AIR - AUGUST 2011 - (1 MIN 23 SEC)
 75. GUJARATI - COOL BOTTLE - AUGUST 2011 - (2 MIN 02 SEC)
 76. GUJARATI - SIMPLE CONDUCTION - AUGUST 2011 - (1 MIN 40 SEC)
 77. GUJARATI - BLACK BOTTLE SOLAR HEATER -  (1 MIN 25 SEC)
 78. GUJARATI - SOLAR HEATER - 12 NOV 2011 - (1 MIN 02 SEC)
 79. LIGHT EXPERIMENTS :
 80. GUJARATI - BIRD IN A CAGE - AUGUST 2011 - (1 MIN)
 81. GUJARATI - COLOR MIXER - AUGUST 2011 - (1 MIN 12 SEC)
 82. GUJARATI - FIBER OPTICS - 12 NOV 2011 - (1 MIN 29 SEC)
 83. GUJARATI - SIMPLE ANIMATION ON FLYWHEEL - 12 NOV 2011 - (53 SEC)
 84. GUJARATI - TOTAL INTERNAL REFLECTION -  (1 MIN 33 SEC)
 85. GUJARATI - COOL COLORS - 12 NOV 2011 - (2 MIN 25 SEC)
 86. GUJARATI - PENCIL BOX PERISCOPE - 13 NOV 2011 - (1 MIN 25 SEC)
 87. MAGNETISM EXPERIMENTS :
 88. GUJARATI - MAGNETIC LEVITATION PENCIL - AUGUST 2011 - (2 MIN)
 89. GUJARATI - SPOOKY SPOKE - AUGUST 2011 - (45 SEC)
 90. GUJARATI - MAGNETIC BRAKING - AUGUST 2011 - (1 MIN)
 91. GUJARATI - MAGNETIC JUMPING FROG - AUGUST 2011 - (1 MIN 12 SEC)
 92. GUJARATI - MAGNETIC SLOW SLIDE - AUGUST 2011 - (42 SEC)
 93. GUJARATI - STANDING SPINNING PENCIL - (1 MIN 32 SEC)
 94. GUJARATI - MAGNETISM FROM ELECTRICITY - (1 MIN 59 SEC)
 95. GUJARATI - DOLL DANCE - AUGUST 2011 - (1 MIN 58 SEC)
 96. GUJARATI - GEOMETRY WITH MAGNETS - AUGUST 2011 - (2 MIN 26 SEC)
 97. GUJARATI - CRAZY MAGNETS - AUGUST 2011 - (2 MIN 16 SEC)
 98. GUJARATI - LEVITATING CD - AUGUST 2011 - (2 MIN 49 SEC)
 99. GUJARATI - PAPER KITE - AUGUST 2011 - (1 MIN 17 SEC)
 100. GUJARATI - SEWING MACHINE - AUGUST 2011 - (1 MIN 22 SEC)
 101. MATHS MAGIC :
 102. GUJARATI - WHICH HOLDS MORE ? - AUGUST 2011 - (1 MIN 18 SEC)
 103. GUJARATI - ENVELOPE TETRAHEDRONS - AUGUST 2011 - (2 MIN 24 SEC)
 104. GUJARATI - SLIPPER ABACUS - AUGUST 2011 - (2 MIN 2 SEC)
 105. GUJARATI - SIX SQUARE CUBE - AUGUST 2011 - (2 MIN 42 SEC)
 106. GUJARATI - PAPER PROTRACTOR - AUGUST 2011 - (2 MIN 29 SEC)
 107. GUJARATI - SQUARE TO CYLINDER - AUGUST 2011 - (1 MIN 56 SEC)
 108. GUJARATI - TRIANGLE GRID - AUGUST 2011 - (2 MIN 42 SEC)
 109. GUJARATI - CYLINDER CONE - AUGUST 2011 - (1 MIN 37 SEC)
 110. GUJARATI - SIMPLE TESSELATION - 13 NOV 2011 - (2 MIN 31 SEC)
 111. GUJARATI - OLD SLIPPER INSETS - AUGUST 2011 - (2 MIN 36 SEC)
 112. GUJARATI - INSET PUZZLE - 15 NOV 2011 - (1 MIN 39 SEC)
 113. GUJARATI - TWENTY TEASERS - AUGUST 2011 - (1 MIN 19 SEC)
 114. MECHANICS EXPERIMENTS :
 115. GUJARATI - SPIRAL SNAKE - AUGUST 2011 - (1 MIN 39 SEC)
 116. GUJARATI - ACROBAT - AUGUST 2011 - (2 MIN 29 SEC)
 117. GUJARATI - FUNNY FLICK - AUGUST 2011 - (1 MIN 27 SEC)
 118. GUJARATI - DUMPER - AUGUST 2011 - (1 MIN 06 SEC)
 119. GUJARATI - JCB TRUCK - AUGUST 2011 - (2 MIN 12 SEC)
 120. GUJARATI - JUMPING BUG - AUGUST 2011 - (1 MIN 32 SEC)
 121. GUJARATI - JUMPING DRAGONFLY - AUGUST 2011 - (1 MIN 58 SEC)
 122. GUJARATI - ROLLING BOTTLE - AUGUST 2011 - (1 MIN 59 SEC)
 123. GUJARATI - BOUNCY BALLS - AUGUST 2011 - (1 MIN 25 SEC)
 124. GUJARATI - JAPANESE LANTERN - AUGUST 2011 - (2 MIN 35 SEC)
 125. GUJARATI - MARBLE MOUSE - AUGUST 2011 - (2 MIN 01 SEC)
 126. GUJARATI - BALLOON HELICOPTER - AUGUST 2011 - (1 MIN 32 SEC)
 127. GUJARATI - LABORING MAN - AUGUST 2011 - (2 MIN 23 SEC)
 128. GUJARATI - PECKING BIRDS - AUGUST 2011 - (1 MIN 50 SEC)
 129. GUJARATI - DANCING WASHERS - AUGUST 2011 - (1 MIN 24 SEC)
 130. GUJARATI - CIRCLING BIRD - AUGUST 2011 - (59 SEC)
 131. GUJARATI - GOING GEARS - AUGUST 2011 - (58 SEC)
 132. GUJARATI - STIRLING ENGINE - AUGUST 2011 - (2 MIN 51 SEC)
 133. GUJARATI - SPINNING SPINDLE - AUGUST 2011 - (1 MIN 46 SEC)
 134. GUJARATI - TRAFFIC POLICE - AUGUST 2011 - (2 MIN 04 SEC)
 135. GUJARATI - SATELLITE SPINNER - AUGUST 2011 - (51 SEC)
 136. GUJARATI - TUMBLING MATCHBOX - 13 NOV 2011 - (2 MIN 22 SEC)
 137. GUJARATI - TUMBLING CAPSULE - 13 NOV 2011 - (57 SEC)
 138. GUJARATI - FLAPPING WINGS - 12 NOV 2011 - (1 MIN 21 SEC)
 139. GUJARATI - PLAY ROUNDABOUT - 13 NOV 2011 - (1 MIN 02 SEC) /li>
 140. GUJARATI - WALKING CYLINDER - 12 NOV 2011 - (2 MIN 07 SEC)
 141. GUJARATI - GEAR MAN - 13 NOV 2011 - (51 SEC)
 142. GUJARATI - RING ON WING - 13 NOV 2011 - (1 MIN 04 SEC)
 143. GUJARATI - STRAW SPRAY - 15 NOV 2011 - (57 SEC)
 144. GUJARATI - MOBILE DANCERS - 15 NOV 2011 - (1 MIN 21 SEC)
 145. GUJARATI - PENS DANCE - 15 NOV 2011 - (1 MIN 22 SEC)
 146. GUJARATI - BRUSH IN RUSH - 15 NOV 2011 - (1 MIN 30 SEC)
 147. GUJARATI - DUMP TRUCK - 15 NOV 2011 - (2 MIN 27 SEC)
 148. GUJARATI - MOTOR BUG - 15 NOV 2011 - (1 MIN 17 SEC)
 149. GUJARATI - MERRY-GO-ROUND - AUGUST 2011 - (1 MIN 16 SEC)
 150. GUJARATI - PHAT-PHAT BOAT - AUGUST 2011 - (1 MIN 33 SEC)
 151. GUJARATI - WAVES WITH BALLS - 27 FEB 2013 - (1 MIN 36 SEC)
 152. MISCELLANEOUS EXPERIMENTS :
 153. GUJARATI - NUT SPINNER - AUGUST 2011 - (1 MIN 06 SEC)
 154. GUJARATI - PAPER POINTER - AUGUST 2011 - (1 MIN 30 SEC)
 155. GUJARATI - TOUCHING SLATE FOR THE BLIND -  (2 MIN 39 SEC)
 156. GUJARATI - PEACE BOMB - AUGUST 2011 - (48 SEC)
 157. GUJARATI - JEANS BAG - AUGUST 2011 - (1 MIN 28 SEC)
 158. GUJARATI - SPIRAL ILLUSION - 12 NOV 2011 - (2 MIN 27 SEC)
 159. GUJARATI - FACE FRAUD - 13 NOV 2011 - (1 MIN 37 SEC)
 160. GUJARATI - STRAW WAVES - 13 NOV 2011 - (2 MIN 13 SEC)
 161. GUJARATI - CLOTH - BALLOON - 15 NOV 2011 - (1 MIN 42 SEC)
 162. GUJARATI - COOL WOOL - AUGUST 2011 - (1 MIN 21 SEC)
 163. GUJARATI - NEWSPAPER MULTI-STORY - AUGUST 2011 - (3 MIN 31 SEC)
 164. GUJARATI - SIMPLE RAINBOW - AUGUST 2011 - (45 SEC)
 165. GUJARATI - CLIMBING BRUSH - AUGUST 2011 - (1 MIN 11 SEC)
 166. GUJARATI - BOTTLE PLANTER - AUGUST 2011 - (1 MIN 35 SEC)
 167. GUJARATI - ROCKET PROJECTILE - AUGUST 2011 - (1 MIN 55 SEC)
 168. GUJARATI - TRADITIONAL IRRIGATION LADLE - 20 FEB 2013 - (59 SEC)
 169. GUJARATI - CLOTH BALLOON - 21 FEB 2013 - (1 MIN 28 SEC)
 170. GUJARATI - BOTTLE BAG - 21 FEB 2013 - (1 MIN 01 SEC)
 171. NEWSPAPER CAPS 
 172. GUJARATI - PAPER CAPER - AUGUST 2011 - (1 MIN 32 SEC)
 173. GUJARATI - CRICKET CAP - AUGUST 2011 - (2 MIN 13 SEC)
 174. GUJARATI - GANDHI CAP - AUGUST 2011 - (1 MIN 55 SEC)
 175. GUJARATI - NEWSPAPER BIN - AUGUST 2011 - (1 MIN 24 SEC)
 176. GUJARATI - NEWSPAPER ORIGAMI STORY -  (2 MIN 32 SEC)
 177. PAPER MODELS ORIGAMI :
 178. GUJARATI - PEN BOX - AUGUST 2011 - (1 MIN 26 SEC)
 179. GUJARATI - PAPER HOUSE - AUGUST 2011 - (2 MIN 24 SEC)
 180. GUJARATI - ENVELOPE PETALS - AUGUST 2011 - (2 MIN 15 SEC)
 181. GUJARATI - LOVELY LOTUS - AUGUST 2011 - (2 MIN 46 SEC)
 182. GUJARATI - PAPER BUGS - AUGUST 2011 - (2 MIN 19 SEC)
 183. GUJARATI - PAPER CHANDELIER - AUGUST 2011 - (1 MIN 31 SEC)
 184. GUJARATI - LUCKY STAR - AUGUST 2011 - (2 MIN 39 SEC)
 185. GUJARATI - BEAUTIFUL BUTTERFLY - AUGUST 2011 - (1 MIN 31 SEC)
 186. GUJARATI - COLORFUL FISH - AUGUST 2011 - (1 MIN 23 SEC)
 187. GUJARATI - NO-GLUE BAG - AUGUST 2011 - (1 MIN 41 SEC)
 188. GUJARATI - SKELETAL BUTTERFLY - AUGUST 2011 - (2 MIN 27 SEC)
 189. GUJARATI - MULTI-STORIES - AUGUST 2011 - (2 MIN 32 SEC)
 190. GUJARATI - MOTHER TERESA'S MEDICINE PURSE -  (1 MIN 40 SEC)
 191. GUJARATI - 24- BALL UNIT - 13 NOV 2011 - (2 MIN 09 SEC)
 192. GUJARATI - CASANOVA CASE - 13 NOV 2011 - (2 MIN 54 SEC)
 193. GUJARATI - 30-UNIT BALL - 13 NOV 2011 - (2 MIN 42 SEC)
 194. GUJARATI - COLORFUL STAR - AUGUST 2011 - (1 MIN 52 SEC)
 195. GUJARATI - WHITE SWAN - AUGUST 2011 - (2 MIN 34 SEC)
 196. PAPER DYNAMIC MODELS :
 197. GUJARATI - 14 PAGE BOOK - AUGUST 2011 - (2 MIN 01 SEC)
 198. GUJARATI - FLAPPING BUTTERFLY - AUGUST 2011 - (1 MIN 10 SEC)
 199. GUJARATI - FLAPPING EAR RABBIT - AUGUST 2011 - (1 MIN)
 200. GUJARATI - PAPER FLEXAGON - AUGUST 2011 - (2 MIN 52 SEC)
 201. GUJARATI - MAGIC PAPER FAN - AUGUST 2011 - (2 MIN 23 SEC)
 202. GUJARATI - PAPER CROW - AUGUST 2011 - (1 MIN 46 SEC)
 203. GUJARATI - FLYING FISH - AUGUST 2011 - (1 MIN 12 SEC)
 204. GUJARATI - FAN TAILED BIRD - AUGUST 2011 - (2 MIN 51 SEC)
 205. GUJARATI - BABLOO'S BOAT - AN ORIGAMI STORY - (4 MIN 43 SEC)
 206. GUJARATI - TALKING FROG - AUGUST 2011 - (2 MIN 45 SEC)
 207. GUJARATI - FLAPPING BIRD - AUGUST 2011 - (2 MIN 13 SEC)
 208. GUJARATI - THREE BLADE FAN - AUGUST 2011 - (1 MIN 34 SEC)
 209. GUJARATI - INSIDE-OUTSIDE CUBE - AUGUST 2011 - (2 MIN 12 SEC)
 210. GUJARATI - PAPER APERTURE - AUGUST 2011 - (2 MIN 46 SEC)
 211. GUJARATI - FLAT FLEXAGON - AUGUST 2011 - (2 MIN 18 SEC)
 212. GUJARATI - DANCING EYES - AUGUST 2011 - (1 MIN 29 SEC)
 213. GUJARATI - PAPER CLAPPER - AUGUST 2011 - (1 MIN 40 SEC)
 214. PUMPS FROM THE DUMP :
 215. GUJARATI - BALLOON PUMP - AUGUST 2011 - (2 MIN 12 SEC)
 216. GUJARATI - INERTIA PUMP - AUGUST 2011 - (52 SEC)
 217. GUJARATI - SIMPLE PUMP - AUGUST 2011 - (2 MIN 00 SEC)
 218. GUJARATI - JUMBO PUMP - AUGUST 2011 - (2 MIN 58 SEC)
 219. GUJARATI - BOTTLE & COIN PUMP - AUGUST 2011 - (1 MIN 47 SEC)
 220. GUJARATI - WATER PUMP - AUGUST 2011 - (1 MIN 43 SEC)
 221. GUJARATI - TOOTHPASTE PUMP - AUGUST 2011 - (1 MIN 23 SEC)
 222. GUJARATI - TWIN SYRINGE PUMP - AUGUST 2011 - (1 MIN 45 SEC)
 223. GUJARATI - MINI STRAW PUMP - 15 NOV 2011 - (1 MIN 19 SEC)
 224. GUJARATI - TWO STRAW PUMP - 15 NOV 2011 - (1 MIN 32 SEC)
 225. GUJARATI - RUBBER BULB PUMP - 15 NOV 2011 - (1 MIN 23 SEC)
 226. GUJARATI - MINI PEN PUMP - 15 NOV 2011 - (1 MIN 25 SEC)
 227. GUJARATI - PIPE PUMP - AUGUST 2011 - (2 MIN 11 SEC)
 228. GUJARATI - BALLOON SPRINKLER - AUGUST 2011 - (1 MIN 34 SEC)
 229. GUJARATI - CENTRIFUGAL PUMP - AUGUST 2011 - (1 MIN 27 SEC)
 230. GUJARATI - FAN SPRINKLER - AUGUST 2011 - (2 MIN 39 SEC)
 231. GUJARATI - BOX SPRINKLER - AUGUST 2011 - (1 MIN 30 SEC)
 232. SPINNING TOYS :
 233. GUJARATI - PENCIL SPINNER - AUGUST 2011 - (1 MIN)
 234. GUJARATI - STRAW SPINNER - AUGUST 2011 - (1 MIN 45 SEC)
 235. GUJARATI - TUBE PROPELLER - AUGUST 2011 - (1 MIN 30 SEC)
 236. GUJARATI - GLASS PROPELLOR - AUGUST 2011 - (1 MIN)
 237. GUJARATI - BALL CENTRIFUGE - AUGUST 2011 - (1 MIN 32 SEC)
 238. GUJARATI - NEWTONS C-DISC - AUGUST 2011 - (1 MIN 40 SEC)
 239. GUJARATI - STRAW SWIVEL - AUGUST 2011 - (1 MIN 16 SEC)
 240. GUJARATI - CD - GYRO - AUGUST 2011 - (1 MIN 27 SEC)
 241. GUJARATI - WELL OF DEATH - AUGUST 2011 - (1 MIN 42 SEC)
 242. GUJARATI - BOTTLE BALLERINA - AUGUST 2011 - (2 MIN 41 SEC)
 243. GUJARATI - CUP SPINNER - AUGUST 2011 - (1 MIN 47 SEC)
 244. GUJARATI - MARGOSA MERRY-GO-ROUND -  - (2 MIN 34 SEC)
 245. GUJARATI - PAPER CLIP SPINNER - AUGUST 2011 - (0 MIN 59 SEC)
 246. GUJARATI - BENT STRAW SPINNER - AUGUST 2011 - (1 MIN 50 SEC)
 247. GUJARATI - BALLOON SPINNER - AUGUST 2011 - (50 SEC)
 248. GUJARATI - BOTTLE TURBINE - AUGUST 2011 - (1 MIN 35 SEC)
 249. GUJARATI - BOTTLE LID TURBINE - AUGUST 2011 - (51 SEC)
 250. GUJARATI - CUP HELICOPTER - 13 NOV 2011 - (1 MIN 38 SEC)
 251. GUJARATI - PIN SPIN - 13 NOV 2011 - (1 MIN 21 SEC)
 252. GUJARATI - BOTTLE BASE SPINNER - 13 NOV 2011 - (1 MIN 21 SEC)
 253. GUJARATI - TWIN TOPS - 13 NOV 2011 - (1 MIN 14 SEC)
 254. GUJARATI - CD COIN SPINNER - 15 NOV 2011 - (1 MIN 22 SEC)
 255. GUJARATI - AEILION TOP - 15 NOV 2011 - (1 MIN 06 SEC)
 256. GUJARATI - FUN SPINNER - 15 NOV 2011 - (1 MIN 06 SEC)
 257. GUJARATI - FUNNY MONEY - AUGUST 2011 - (1 MIN 14 SEC)
 258. GUJARATI - PLUCK STRING, SPIN RING - 15 NOV 2011 - (59 SEC)
 259. GUJARATI - STRAW TURBINE - AUGUST 2011 - (1 MIN 54 SEC)
 260. GUJARATI - CUP CENTRIFUGE - AUGUST 2011 - (1 MIN 43 SEC)
 261. GUJARATI - MATCHSTICK TURBINE - 20 FEB 2013 - (1 MIN 08 SEC)
 262. SOUND EXPERIMENTS :
 263. GUJARATI - MUSICAL OBE - AUGUST 2011 - (1 MIN 55 SEC)
 264. GUJARATI - MUSCIAL SOUND - AUGUST 2011 - (57 SEC)
 265. GUJARATI - CAP TIK-TIKI - AUGUST 2011 - (1 MIN 47 SEC)
 266. GUJARATI - CROWN CAP WHISTLE - AUGUST 2011 - (1 MIN 09 SEC)
 267. GUJARATI - PUPETEER'S WHISTLE - AUGUST 2011 - (1 MIN 32 SEC)
 268. GUJARATI - PAPER FLUTE - AUGUST 2011 - (1 MIN 50 SEC)
 269. GUJARATI - TRUMPET THUNDER - AUGUST 2011 - (1 MIN 58 SEC)
 270. GUJARATI - POD PHAT-PHAT - AUGUST 2011 - (0 MIN 43 SEC)
 271. GUJARATI - MUSICAL GLASS - 12 NOV 2011 - (1 MIN 22 SEC)
 272. STRUCTURES :
 273. GUJARATI - TENSIGRITY STRUCTURES - 13 NOV 2011 - (2 MIN 02 SEC)
 274. GUJARATI - MATCHSTICK MODELS - AUGUST 2011 - (4 MIN 39 SEC)
 275. GUJARATI - STRAW WIRE MECANNO - AUGUST 2011 - (2 MIN 47 SEC)
 276. GUJARATI - CORRUGATED FURNITURE - 13 NOV 2011 - (2 MIN 24 SEC)
 277. TRASH ART AND TOYS :
 278. GUJARATI - COKE-CAN AEROPLANE - AUGUST 2011 - (1 MIN )
 279. GUJARATI - LEAF ZOO - AUGUST 2011 - (1 MIN 31 SEC)
 280. GUJARATI - GREEN SNAKE - AUGUST 2011 - (1 MIN 47 SEC)
 281. GUJARATI - TREE OF LIFE - AUGUST 2011 - (1 MIN 50 SEC)
 282. GUJARATI - BOTTLE BOX - AUGUST 2011 - (2 MIN 31SEC)
 283. GUJARATI - MANGO SEED ANIMAL - AUGUST 2011 - (1 MIN 40 SEC)
 284. GUJARATI - COCONUT CREATURE - AUGUST 2011 - (2 MIN 21 SEC)
 285. GUJARATI - FRESH EGG SINKS, ROTTEN EGG FLOATS  - (1 MIN 01 SEC)
 286. GUJARATI - FLUTTERING BUTTERFLY - 17 DEC 2012 - (1 MIN 57 SEC)
 287. GUJARATI - ALUMINUM CAN BOWL - 20 FEB 2013 - (1 MIN 52 SEC)
 288. GUJARATI - FLOPPY PROPELLER - 27 FEB 2013 - (2 MIN 11 SEC)
 289. GUJARATI - TETRA PURSE - 05 MARCH 2013 - (1 MIN 46 SEC)
 290. WATER EXPERIMENTS :
 291. GUJARATI - FUNNY FOUNTAIN - AUGUST 2011 - (1 MIN 30 SEC)
 292. GUJARATI - SIMPLE TORNADO - AUGUST 2011 - (1 MIN 25 SEC)
 293. GUJARATI - TERRIFIC TORNADO !! - AUGUST 2011 - (1 MIN 10 SEC)
 294. GUJARATI - HEIGHT MIGHT - AUGUST 2011 - (2 MIN 06 SEC)
 295. GUJARATI - CONSTANT FLOW - AUGUST 2011 - (2 MIN 09 SEC)
 296. GUJARATI - SURFACE TENSION - AUGUST 2011 - (1 MIN 11 SEC)
 297. GUJARATI - WATER BULGE - AUGUST 2011 - (1 MIN 40 SEC)
 298. GUJARATI - FANTASTIC FOUNTAIN - AUGUST 2011 - (1 MIN 51 SEC)
 299. GUJARATI - SPINNING BOTTLE - AUGUST 2011 - (2 MIN 18 SEC)
 300. GUJARATI - BOTTLE & TUBELIGHT DIVER - AUGUST 2011 - (2 MIN 19 SEC)
 301. GUJARATI - BRINE BUOYANCY - AUGUST 2011 - (1 MIN 02 SEC)
 302. GUJARATI - TELESCOPIC JACK - AUGUST 2011 - (2 MIN 38 SEC)
 303. GUJARATI - TETRA VOLUME - 13 NOV 2011 - (2 MIN 12 SEC)
 304. GUJARATI - HOLI SPRAY - AUGUST 2011 - (1 MIN 18 SEC)
 305. GUJARATI - FOUNTAIN JET - AUGUST 2011 - (2 MIN 06 SEC)
 306. GUJARATI - EGG IN BOTTLE - AUGUST 2011 - (1 MIN 30 SEC)

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top