ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કાન્હા)

શિક્ષક, બ્રાન્ચ કન્યા શાળા નંબર-૨, ધંધુકા
ના સહયોગથી 

એકમ કસોટી : ગુજરાતી, ધોરણ-૬, દ્વિતીય સત્ર

પાઠ-૧૦ આલાલીલા વાંસળિયા
પાઠ-૧૧ એક જાદુઈ પત્રની વાર્તા
પાઠ-૧૨ રાવણનું મિથ્યાભિમાન
પાઠ-૧૩ સાગરકાંઠાનો પ્રવાસ
પાઠ-૧૪ સારા અક્ષર
પાઠ-૧૫ ગુજરાત મોરી મોરી રે
પાઠ-૧૬ માતૃહૃદય
પાઠ-૧૭ સુગંધ કચ્છની
પાઠ-૧૮ સુભાષિત

એકમ કસોટી : ગુજરાતી, ધોરણ-૭, પ્રથમ સત્ર
એકમ કસોટી : ગુજરાતી, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર

ક્વિઝ : ગુજરાતી, ધોરણ-૭, પ્રથમ સત્ર પાઠ-૧, 


CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top